หน้าแรก | ปิดหน้าต่าง

Program ทดสอบค่าดัชนีการใช้พลังงาน

กรณี โรงพยาบาล

ข้อมูลผู้ทดสอบโปรแกรม

ชื่อ-สกุล ผู้ทดสอบ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทร :

ข้อมูลอาคารที่ใช้ทดสอบ

ชื่อนิติบุคคล :
ชื่อโรงพยาบาล* :
ที่ตั้ง :
ประเภทโรงพยาบาล :มีพื่นที่ที่ใช้เพื่อการแพทย์ การักษาผู้ป่วย และกิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ : ของพื้นที่ทั้งอาคาร
จำนวนเตียง :
มีการใช้เชื้อเพลิง :ชนิดเชื้อเพลิง ปริมาณ(ระบุหน่วย/ปี) และใช้ในระบบ :

ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ

  • ตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ
  • ตัวแปรเพิ่มเติม
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่โรงพยาบาลใช้รวมต่อปี (Eactual) * kWh/ปี (กรอกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น)
พื้นที่ใช้สอยที่ปรับอากาศของ OPD ไม่รวมพื้นที่จอดรถ (Aao)* ตารางเมตร(กรอกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น)
พื้นที่ใช้สอยที่ไม่ปรับอากาศของ OPD ไม่รวมพื้นที่จอดรถ (Ano)* ตารางเมตร(กรอกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น)
พื้นที่ใช้สอยที่ปรับอากาศของ IPD ไม่รวมพื้นที่จอดรถ (Aai)* ตารางเมตร(กรอกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น)
พื้นที่ใช้สอยที่ไม่ปรับอากาศของ IPD ไม่รวมพื้นที่จอดรถ (Ani)* ตารางเมตร(กรอกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น)
ชั่วโมงทำงานพื้นที่ปรับอากาศของ OPD ไม่รวมพื้นที่จอดรถ (hao)* ชั่วโมง/ปี (กรอกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น)
ชั่วโมงทำงานพื้นที่ไม่ปรับอากาศของ OPD ไม่รวมพื้นที่จอดรถ (hno)* ชั่วโมง/ปี (กรอกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น)
ชั่วโมงทำงานพื้นที่ปรับอากาศของ IPD ไม่รวมพื้นที่จอดรถ (hai)* ชั่วโมง/ปี (กรอกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น)
ชั่วโมงทำงานพื้นที่ไม่ปรับอากาศของ IPD ไม่รวมพื้นที่จอดรถ (hni)* ชั่วโมง/ปี (กรอกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น)
     การกรอกข้อมูลในส่วนต่อไปนี้ เป็นการขอความอนุเคราะห์ท่านสละเวลาในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ทางโครงการมีรายละเอียดของอาคารท่านมากขึ้น และสามารถวิเคราะห์ถึงการใช้พลังงานของอาคารท่านได้ละเอียดยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปปรับปรุงเกณฑ์การใช้พลังงานของโครงการในระยะต่อ ๆ ไป ให้มีความละเอียดและเม่นยำมากขึ้นด้วย
ความร้อนเข้าสู่อาคารผ่านผนัง (OTTV) วัตต์/ตารางเมตร
ความร้อนเข้าสู่อาคารผ่านหลังคา (RTTV) วัตต์/ตารางเมตร
อัตราส่วนพื้นที่ผนังต่อพื้นที่ใช้สอย (Aw/A)
อัตราส่วนพื้นที่หลังคาต่อพื้นที่ใช้สอย (Ar/A)
พื้นที่ใช้สอยของอาคาร ไม่รวมพื้นที่จอดรถ (A) ตารางเมตร
สัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบปรับอากาศของอาคาร (COP)
ความเข้มข้นของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเฉลี่ย (eq) วัตต์/ตารางเมตร
การใช้ไฟฟ้าแสงสว่างต่อตารางเมตร (lgt) วัตต์/ตารางเมตร
ความหนาแน่นของผู้ใช้สอยอาคารในพื้นที่ปรับอากาศส่วน OPD (Ocao) คน/ตารางเมตร
ความหนาแน่นของผู้ใช้สอยอาคารในพื้นที่ปรับอากาศส่วน IPD (Ocai) คน/ตารางเมตร
อัตราการระบายอากาศต่อพื้นที่ของอาคาร (V) ลิตร/ตารางเมตร-วินาที
อัตราส่วนการเปิดใช้งานแสงสว่างโดยเฉลี่ย (DFlgt)
อัตราส่วนการเปิดใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเฉลี่ย (DFeq)
ขอบคุณค่ะ ... คณะทำงานฯ
หมายเหตุ * คือค่าที่ต้องกรอกเพื่อใช้ในการคำนวณตามสูตร