ภาพกิจกรรม สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ ๕
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์
ชมภาพทั้งหมด คลิกที่นี่