สำหรับประเทศไทยองค์กรที่ดำเนินการผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นภาครัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลด้านการใช้พลังงานของประเทศ แต่สำหรับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการด้านการขายพลังงานไฟฟ้า โครงการนี้จึงเป็นมิติใหม่และเป็นครั้งแรกที่องค์กรรัฐวิสาหกิจให้การส่งเสริมให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมอบตราสัญลักษณ์แสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเงินรางวัลให้แก่อาคารที่ชนะการประกวด เป็นเครื่องจูงใจและเป็นการคืนกำไรสู่สังคมและกลุ่มลูกค้าของ กฟน. โดย กฟน. ได้มีการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานขึ้นใหม่ โดยใช้ International Energy Code และงานวิจัยที่ผ่านมาของ กฟน. เป็นเกณฑ์อ้างอิง จึงเกิดค่าดัชนีการใช้พลังงานสำหรับอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. ขึ้น เรียกว่า MEA Index (ย่อมาจาก Management of Energy Achievement Index)

          ตัวอย่างการจัดอันดับอาคารด้านพลังงานในต่างประเทศ

          สหรัฐอเมริกา