หรือ

 

โดย พื้นที่สำหรับแต่ละกิจกรรม จะจำแนกพื้นที่ใช้งานตามการใช้พลังงานที่แตกต่างกัน คือ  
สำนักงาน     พิจารณาพื้นที่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ปรับอากาศและพื้นที่ที่ไม่ปรับอากาศ โดยนำ %occupancy rate มาพิจารณาด้วย 
โรงแรม     แบ่งการใช้สอยพื้นที่ออกเป็น ห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม ห้องอาหาร lobby และอื่นๆ โดยในแต่ละส่วนจะมี %การใช้งานที่ไม่เท่ากัน โดยในส่วนห้องพักจะนำ %จำหน่ายห้องพักมาพิจารณาด้วย
ไฮเปอร์มาร์เก็ต     ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วน คือ พื้นที่ที่ปรับอากาศและที่ไม่ปรับอากาศ
โรงพยาบาล     มีการใช้สอยพื้นที่ 2 ประเภทหลัก คือ พื้นที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) ซึ่งจะให้บริการเป็นบางเวลา และพื้นที่ผู้ป่วยภายใน (IPD) ซึ่งทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในส่วนของ OPD และ IPD จะมีทั้งส่วนที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ หรือ แบบร่วมกัน
ชั่วโมงการใช้งานต่อปี

ชั่วโมงการใช้งานของแต่ละพื้นที่ต่อปี ตามพื้นที่ที่กล่าวถึงข้างต้น

ค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน ค่าการใช้พลังงานต่อพื้นที่ จะขึ้นกับประเภทของพื้นที่