ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
MEA Energy Saving Building
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 18 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่เพลินจิต
หัวข้อ วิทยากร ดาวน์โหลดสื่อการบรรยาย
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารชี้แจงการเข้าร่วมโครงการ    
  • ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
คุณธนิวรรธน์ ธีรบุญโรจน์ การไฟฟ้านครหลวง คลิกที่นี่ (3.27 MB)
  • ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดอาคาร
รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน ผู้จัดการโครงการ มจธ. คลิกที่นี่ (543 KB)
  • ประสบการณ์จากอาคารดีเลิศปีที่ 3 "การประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม"

คุณฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คลิกที่นี่ (3.26 MB)
  • แนะนำขั้นตอนและกิจกรรมของโครงการ
คณะทำงาน มจธ. คลิกที่นี่ (1.15 MB)