เอกสารดาวน์โหลดสัมมนาให้ความรู้
เรื่อง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ ๕
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม Sapphire ชั้น ๓ โรงแรมริชมอนด์
หัวข้อ วิทยากร ดาวน์โหลดสื่อการบรรยาย
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร    
  • นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

คุณเกชา ธีระโกเมน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศ

คลิกที่นี่ (20.5 MB)
  • ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดอาคาร 
    - ขั้นตอนการแข่งขัน
    - เกณฑ์การตัดสิน
คณะทำงาน มจธ.

File 1 คลิกที่นี่ (3.65 MB)

File 2 คลิกที่นี่ (4.62 MB)