Ebudget = ผลรวมของ [(พื้นที่ขาย (ตารางเมตร) x ชั่วโมงใช้งานต่อปีของพื้นที่ (hr/ปี))
x (ค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน (W/m2) ของระบบปรับอากาศ, ระบบแสงสว่าง, ผู้ใช้บริการ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ)]


หมายเหตุ ผลการทดสอบที่ได้จากโปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ในการอ้างอิง เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ของโครงการได้ เนื่องจากเกณฑ์การตัดสินต้องมีการพิจารณาด้านคุณภาพการใช้พลังงานร่วมด้วย

โปรแกรมคำนวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน สำหรับอาคารประเภทร้านสะดวกซื้อ