Ebudget = ภาระในการทำความเย็นของระบบปรับอากาศเนื่องจากปัจจัยภายนอกอาคาร+ภาระในการทำ
ความเย็นของระบบปรับอากาศเนื่องจากปัจจัยภายในอาคาร+พลังงานที่ใช้โดยตรงในระบบ
แสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า
หรือจัดให้อยู่ในรูปที่เข้าใจง่ายคือ
Ebudget = ผลรวมของ [พื้นที่สำหรับแต่ละกิจกรรม (ตารางเมตร) x ชั่วโมงใช้งานต่อปีของพื้นที่ (hr/ปี)
x ค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน (W/m2) ]

พื้นที่สำหรับแต่ละกิจกรรม (m2) จะจำแนกพื้นที่ใช้งานตามการใช้พลังงานที่แตกต่างกันคือ พื้นที่ห้องเรียน, สำนักงาน, ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องแล็บคอมพิวเตอร์, ห้องสมุด และพื้นที่อื่นๆ
ค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน (W/m2) จะขึ้นกับประเภทของพื้นที่