MEA Index (Management of Energy Achievement Index)

          การใช้พลังงานในอาคารขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในอาคาร กรอบอาคารและพฤติกรรมการใช้ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่เคยมีการจัดทำเกณฑ์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารเช่นเดียวกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงานทั่วไปมาก่อน ดังนั้นเพื่อให้เจ้าของอาคารหรือผู้ใช้อาคารได้ทราบถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร ทาง กฟน. จึงได้จัดทำดัชนีการใช้พลังงานของอาคารขึ้นมา เรียกสั้นๆ ว่า MEA Index
โดย MEA Index ย่อมาจาก Management of Energy Achievement Index หมายถึง ค่าดัชนีการใช้พลังงานสำหรับอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. ประเมินจาก


โดย
 คือ พลังงานไฟฟ้าที่อาคารใช้จริงต่อปี ได้มาจากใบเสร็จค่าไฟฟ้า หน่วยเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
คือ พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมของอาคารนั้นๆ หน่วยเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

          ประโยชน์ของอาคาร เมื่อทราบค่าดัชนีการใช้พลังงาน หรือ MEA Index สำหรับอาคารของตนเองแล้ว จะช่วยให้เจ้าของอาคารทราบว่า อาคารของท่านมีการใช้พลังงานเป็นอย่างไร มีประสิทธิภาพมาก หรือน้อยกว่าอาคารในกลุ่มเดียวกันหรือไม่ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการใช้พลังงานของอาคารให้ดีมากยิ่งขึ้น