สูตร

Eactual = พลังงานไฟฟ้าที่อาคารใช้จริงต่อปี (kWh/ปี) (หมายเหตุ: ต้องเป็นค่าพลังงานไฟฟ้ารวมเฉพาะอาคารหรือพื้นที่ที่ส่งเข้าประกวดเท่านั้น)
= พื้นที่สำหรับแต่ละกิจกรรม × ชั่วโมงการใช้งาน/ปี × ค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน (W/m2)
Ebudget = Eร้านค้า + Eร้านอาหาร +Eโรงหนัง/โบว์ลิ่ง + Eสำนักงาน + EHall + Eพื้นที่ส่วนกลาง+ Eพื้นที่อื่นๆ
หมายเหตุ ค่า MEA Index ที่ได้จากโปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ในการอ้างอิง เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ของโครงการได้ เนื่องจากเกณฑ์การตัดสินต้องมีการพิจารณา

โปรแกรมคำนวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน สำหรับอาคารศูนย์การค้า