สูตร

          โรงแรมแยกพิจารณาพื้นที่ใช้สอยเป็น ห้องพัก, ห้องจัดเลี้ยง/ห้องประชุม, ห้องอาหาร, lobby และอื่นๆ โดยในส่วนของห้องพักจะนำ %จำหน่ายห้องพัก มาพิจารณาด้วย ดังนั้นสมการคำนวณ E_budget จะได้เป็น
          Ebudget = Eห้องพัก + Eจัดเลี้ยง/ประชุม +  Eห้องอาหาร +  Elobby +  Eother
หมายเหตุ ค่า MEA Index ที่ได้จากโปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ในการอ้างอิง เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ของโครงการได้ เนื่องจากเกณฑ์การตัดสินต้องมีการพิจารณา

โปรแกรมคำนวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน สำหรับโรงแรม