สูตร

          สำนักงานแยกพิจารณาพื้นที่ใช้สอยเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ และนำ occupancy rate มาพิจารณาด้วย ดังนั้นสมการคำนวณ Ebudget จะได้เป็น
หมายเหตุ ค่า MEA Index ที่ได้จากโปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ในการอ้างอิง เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ของโครงการได้ เนื่องจากเกณฑ์การตัดสินต้องมีการพิจารณา

โปรแกรมคำนวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน สำหรับอาคารสำนักงาน