ในการจัดประกวดอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. หรือ MEA Energy Saving Building ได้แบ่งระดับการพิจารณามอบตราสัญลักษณ์ให้อาคารที่เข้าร่วมโครงการในระหว่าง 5 ปี (2555-2559) เป็น 2 ระดับ คือ 
ตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” 
ตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น” 
          ซึ่งแต่ละระดับมีเกณฑ์ในการพิจารณาแตกต่างกันไป โดยเมื่ออาคารได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ กฟน. กำหนด จะได้รับตราสัญลักษณ์ของโครงการเพื่อนำไปติดตั้งประจำ ณ อาคาร มีรายละเอียดดังนี้

  •  ตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” 

           มอบให้อาคารเพื่อเชิดชูเกียรติสำหรับอาคารที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาคารจะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ กฟน. กำหนด ซึ่งพิจารณาตัดสินจากเงื่อนไขด้านการใช้พลังงาน (MEA Index) และเงื่อนไขด้านคุณภาพการใช้พลังงาน


ตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 "กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน"

 

  • ตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น” 

         เป็นตราสัญลักษณ์ที่จะมอบให้กับอาคารที่ดำเนินการปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดผลประหยัดพลังงานขึ้นในช่วงระยะเวลาที่โครงการกำหนด โดยจะพิจารณาจากผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ความน่าสนใจของมาตรการที่ดำเนินการ, การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร และความตั้งใจของคณะทำงานและฝ่ายบริหาร 

          โดยอาคารที่ผ่านเกณฑ์และได้รับตราสัญลักษณ์ในระดับที่ 1 แล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิขอรับตราสัญลักษณ์ระดับที่ 2 พร้อมกันนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการจะคัดเลือกอาคารที่มีผลงานดีเด่นเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละประเภทอาคารให้ได้รับเงินรางวัลอีกด้วยตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2  "กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น"
สำหรับอาคารที่ผ่านเกณฑ์แต่ไม่ได้รับเงินรางวัล


ตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 "กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่นพิเศษ"
สำหรับผู้ที่มีผลงานชัดเจนและมีคะแนนรวมสูงเป็นอันดับที่ 2 ของแต่ละประเภทอาคารและมีเงินรางวัล

ตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2  กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ"
สำหรับผู้ที่มีผลงานชัดเจนและมีคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของแต่ละประเภทอาคารและมีเงินรางวัล