อาคารประเภทมหาวิทยาลัย

 1. มหาวิทยาลัย หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งดำเนินการวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
 2. ต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

หาวิทยาลัยที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องส่งอาคารหรือพื้นที่ตัวแทนเพื่อเข้าประกวดอย่างน้อย 3 ประเภท จาก 4 ประเภท ได้แก่

1) ห้องเรียน
2) สำนักงาน
3) ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
4) ห้องสมุด

 1. อาคารที่เข้าร่วมประกวด อาจเป็นอาคารเดียว หรือหลายอาคารก็ได้ ในแต่ละอาคารหรือพื้นที่ตัวแทนต้องมีการใช้สอยพื้นที่เพื่อกิจกรรมในข้อ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. พื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร หรือพื้นที่ตัวแทนที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร
 3. อาคารที่เข้าร่วมประกวด ต้องอยู่ภายใต้บ้านเลขที่เดียวกัน
 4. ต้องสามารถระบุการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารหรือพื้นที่อาคาร ที่เข้าร่วมโครงการ โดยข้อมูลนั้นต้องเชื่อถือได้
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด


อาคารประเภทศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า

 1. ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า หมายถึง แหล่งรวมสินค้าเพื่อจำหน่าย มีร้านขายสินค้านานาชนิด มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้มาซื้อสินค้า เช่น ที่จอดรถ ร้านอาหาร (ไม่รวมถึง Community Mall, Hypermarket)
 2. ต้องเป็นศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
 3. ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องส่งอาคารเข้าประกวดทั้งอาคาร ทั้งพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ผู้เช่า
 4. ต้องมีค่าไฟฟ้ารวมกันไม่น้อยกว่า 12 ล้านบาท ในปี 2556
 5. ผู้ส่งอาคารเข้าประกวด ต้องเป็นเจ้าของอาคาร หรือเป็นผู้ที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคาร
 6. ตราสัญลักษณ์ของโครงการมอบให้กับอาคารที่ส่งเข้าประกวด ส่วนเงินรางวัลมอบให้กับองค์กรหรือบริษัทที่ส่งอาคารเข้าประกวด ทั้งนี้หากผู้ที่ส่งอาคารเข้าประกวดมิใช่เจ้าของอาคาร จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคารให้ส่งอาคารเข้าประกวดได้
 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด