บทความ

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

สิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินแผนการอนุรักษ์การใช้พลังงาน คือ การเก็บและบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อให้ทราบถึงลักษณะการใช้พลังงาน ของระบบต่างๆ ว่ามีสภาพการทำงานอย่างไรมีปริมาณการใช้พลังงานเท่าไร มีช่วงเวลาทำงานอย่างไร จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์การใช้พลังงาน เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการใช้งาน และมีจุดใดบ้างที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นจึงกำหนดมาตรการเพื่อนการอนุรักษ์พลังงานต่อไป

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

กระจกหน้าต่างอิเลคทรอนิคส์ควบคุมแสง คือ กระจกซึ่งใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่กำลังถูกพัฒนาให้ สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติด้านพลังงาน เช่น สัมประสิทธิ์การบังเงา และความโปร่งแสงได้ คุณสมบัติเหล่านี้สามารถควบคุมได้โดยการตอบสนองจากสัญญาทางไฟฟ้าหรือสัญญาณ จากสิ่งแวดล้อม

หลอด LED เป็นแหล่งกำเนิดแสงรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน เนื่องจากเปลี่ยนหลักการกำเนิดแสงจากการนำไฟฟ้าของก๊าซในหลอดผลูออเรสเซนต์ หรือ การนำไฟฟ้าของโลหะในหลอดไส้ เป็นการเปล่งแสงของสารกึ่งตัวนำ ซึ่งใช้พลังงานต่ำกว่า  หลอด LED นี้จะมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 15,000 ถึง 100,000 ชั่วโมง หลอด LED ได้มีการพัฒนาศักยภาพของการประหยัดพลังงานได้ระหว่าง 82–93% เมื่อเทียบกับหลอดไส้ที่ใช้เดิม โดยหลอด LED ที่จำหน่ายตามท้องตลาดมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ ควรเลือกซื้อใช้ให้ถูกกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

ถ้าคุณกำลังสงสัยว่า...
ตู้เย็นของคุณกินไฟเดือนละเท่าไหร่?
เสียบ ชาร์จมือถือ เสียค่าไฟ กี่บาท?
ซักผ้า อบผ้า รีดผ้า ต้อง จ่ายเดือนกี่บาท?
ทีวีจอแก้วเครื่องเก่ากินไฟขนาดไหน?
หลอดไฟ รอบรั้วบ้าน หลายดวง เดือนนึงกินไฟเท่าไหร่กันแน่ๆ?
เปลี่ยนหลอดไฟแบบตะเกียบ มาเป็น หลอด LED จะกินไฟลดลงขนาดไหน?
ซื้อกาต้มน้ำร้อน หรือ จะใช้แบบต้มด้วยเตาแก๊สเหมือนเดิมดี?
คุณกำลังเล็งที่จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใหม่อยู่หรือเปล่า?

ลองโหลด Evo-Energy แอพฟรีๆ ติดไว้ในมือถือคุณดูสิ แล้วใช้คำนวณและประเมินการกินไฟฟ้าและค่าใช้ไฟฟ้า ของเหล่านั้นดูครับ

ในอาคารขนาดใหญ่ มักใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ และมีเครื่องทำน้ำเย็นส่งจ่ายน้ำเย็นไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร ประเภทของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) มีอยู่ 2 ประเภทคือ
• Air Cooled Water Chiller เป็นเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
• Water Cooled Water Chiller เป็นเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

สิ่งแวดล้อมของชีวิตในเมืองในอนาคตจะประสบปัญหาอย่าง มากหากเราไม่เข้าไปจัดการให้ถูกต้อง ทั้งนี้เพราะชีวิตในเมืองเป็นแหล่งก่อให้เกิดภาวะสิ่งแวดล้อม (นอกจากภาวะสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากโรงงาน) การเผาไหม้จากรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น จะเกิดสภาวะ เรือนกระจก โลกจะร้อนขึ้น ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้น สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติจะเกิด บ่อยขึ้น และรุนแรงยิ่งขึ้น และถ้าเราไม่มีมาตรการที่จะดูแลการปล่อยมลภาวะทั้งอากาศและ ทางน้ำที่ถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้จะกระทบกับสุขภาพของคนทุกคน และในที่สุดเราจะถูกกระทบ จากภัยพิบัติ สุขภาพคนในเมืองจะเสื่อมโทรมลง แหล่งน้ำดื่มจะหายากขึ้น และลามไปถึงน้ำใน ภาคเกษตรกรรมด้วย ฉะนั้นการใช้พลังงานที่ถูกต้องจะเป็นปัจจัยสำคัญ และมนุษย์จะต้องรีบเร่ง ในการพัฒนา”นวัตกรรมด้านพลังงาน” และรัฐต้องมีนโยบายที่ถูกต้อง และให้ความร่วมมือในการ พัฒนาพลังงานที่สะอาด เพื่อให้ปัญหามลภาวะในอนาคตลดลง ในฉบับนี้เราจะมาดูนวัตกรรมด้านพลังงานที่นำมาใช้ในอาคาร

คุณมีแผนอนุรักษ์พลังงานหรือยัง ?

แผนอนุรักษ์พลังงาน เริ่มจากไหนก่อนดี!

จุดเริ่มต้นแรก มาจากผู้บริหารของอาคารได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมกับกำหนดเป้าหมายและการประกาศนโยบายอย่างเป็นทางการ และแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งจะแบ่งหน้าที่ให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดแผนกลยุทธ์ในการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับหน่วยงานที่ดูแลด้านวิศวกรรมขององค์กร เช่น ฝ่ายอาคาร หรือฝ่ายช่าง เป็นต้น โดยการเริ่มต้น อาจเป็นการจัดการอบรมในลักษณะ Work Shop เพื่อระดมความคิดเห็นของแต่ละหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางร่วมกัน เพื่อสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าของร่วม (We Own) ก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันเพื่อร่วมกันทำความดีตอบแทนให้กับองค์กร

เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่ใช้กันมากในอาคาร โดยเฉพาะแบบแยกส่วน มีคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นแยกกัน การทำงานของคอมเพรสเซอร์เป็นแบบตัดต่อ ปัจจุบันมีเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ซึ่งมีการปรับอัตราการไหลของสารทำความเย็นตามภาระปรับอากาศ ส่งผลให้ขณะที่ภาระต่ำ การระบายความร้อนจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นมาก เนื่องจากพื้นที่ผิวระบายความร้อนใหญ่ขึ้นเทียบกับปริมาณสารทำความเย็น และไม่มีการสูญเสียเนื่องจากการเดินและหยุดเครื่อง คล้ายกับการขับรถที่มีการเร่งและเบรคสลับกันย่อมสิ้นเปลืองกว่าการขับขี่ที่คงที่ เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์เหมาะกับการทำงานที่ภาระไม่คงที่ระหว่างวัน เครื่องปรับอากาศทั่วไปมีค่า EER 11 Btu/W ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์มีสมรรถนะสูงถึง 19 Btu/W

แสงสว่าง เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตของทั้งมนุษย์ พืช สัตว์ ซึ่งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกสรรสร้างเพื่อสิ่งมีชีวิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากเราสามารถใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาตินี้ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด จะเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากที่เดียว แต่ เราต่างทราบกันดี แสงสว่างจากธรรมชาตินี้จะหมดไปในช่วงเวลากลางคืน เช่นนี้เราจึงจำเป็นต้องพึ่งพาแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้า ดังนั้นการวางแผนการใช้งานอย่างมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้แสงให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการประหยัดพลังงาน

อย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องเข้าใจถึงประสิทธิภาพในการมองเห็นอย่างชัดเจนถูกต้อง นั้นจะต้องเกิดความสบายในขณะที่ประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ไม่ให้มีแสงสว่างมาก หรือน้อยจนเกิดผลกระทบ เพราะในพื้นที่ใช้งานมี แสงสว่างที่น้อยเกินไป จะมีผลเสียต่อสายตา ทำให้กล้ามเนื้อตาทำงานมากเกินไปจากการเพ่งมอง ทำให้เกิดการเมื่อยล้าปวดตา มึนศีรษะ รวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ในทางกลับกัน หากมี แสงสว่างที่มากเกินไป จะทำให้ผู้ทำงานเกิดความไม่สบายสายตา ปวด แสบตา มึนศีรษะ วิงเวียน และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ รวมถึงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราลดลงหรืออาจเป็นสาเหตุของโรคทางสายตาได้เช่นเดียวกัน

หม้อไอน้ำแบบ once through หรือแบบไหลผ่านทางเดียว เป็นหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ ที่ได้ความนิยมสูง เนื่องจากขนาดเล็ก ใช้พื้นที่น้อย ทำไอน้ำได้รวดเร็ว และที่สำคัญ ประสิทธิภาพสูง ถึงร้อยละ 90-95 เทียบกับหม้อไอน้ำท่อไฟทั่วไปที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 85-90

หม้อไอน้ำแบบ once through ต่างจากหม้อไอน้ำทั่วไปตรงที่ ท่อน้ำอยู่ในแนวตั้ง น้ำเช้าด้านล่างและเมื่อได้รับความร้อนจะกลายเป็นไอออกทางด้านบนเลย ไม่มีดรัมที่ให้น้ำไหลวนกลับมา ทำให้ผลิตไอน้ำได้เร็ว และไอน้ำที่สะสมในระบบน้อย ก๊าซไอเสียจากห้องเผาไหม้ตรงกลางจะใหลผ่านท่อน้ำที่ตั้งอยู่โดยรอบ ทำให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทควมร้อนสูง โยทั่วไปหม้อไอน้ำแบบ once through จะมีขนาดพิกัดขนาดเล็ก ในหลักร้อยกิโลกรัม ถึงประมาณ 1-2 ตัน การใช้ไอน้ำปริมาณสูงจะใช้หม้อไอน้ำแบบ once through หลายชุดขนานกัน ทำให้เมื่อความต้องการไอน้ำน้อยจะสามารถลดการเดินหม้อไอน้ำลงได้บางชุดส่งผลให้ประสิทธิภาพยังสูงแม้ภาระลดต่ำลง

ยิ่งทำ ยิ่งได้ ยิ่งสนุก ยิ่งสุขใจ


การจัดกิจกรรมง่ายๆ ที่ทำได้จริงและเห็นผลชัดเจนช่วยกระตุ้นให้บุคลากรขององค์กร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงาน และอาสาเข้ามามีส่วนร่วมช่วยอนุรักษ์พลังงานของอาคารมากขึ้น โดยเริ่มกันเบาเบากับหลากหลายกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานโดนใจ ยิ่งทำกิจกรรม ยิ่งได้รับความรู้  ยิ่งทำกิจกรรม ยิ่งสนุกที่ได้พบปะเพื่อนใหม่ ยิ่งทำกิจกรรม ยิ่งสุขใจที่ได้มีส่วนช่วยโลกของเรา อย่าลืมนะครับ การประหยัดพลังงาน คือการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ไม่ใช้ฟุ่มเฟือย และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพครับ