เงื่อนไข

1. อาคารที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องมีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี

2. นิติบุคคล หรือ หน่วยงาน ผู้มีสิทธิ์ส่งอาคารเข้าร่วมการโครงการ ต้องเป็นเจ้าของอาคารหรือเป็นผู้เช่าอาคารหลักที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคาร ซึ่งมีการใช้งานพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ใช้สอยทั้งอาคารที่ส่งประกวด (ไม่นับรวมพื้นที่จอดรถ)

3. ตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ทุกประเภท ทางโครงการจะมอบให้เพื่อติดตั้งประจำ ณ อาคารที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ กฟน.กำหนด

4. เงินรางวัลในแต่ละประเภทที่มีการจัดประกวด จะมอบให้กับ นิติบุคคล หรือ หน่วยงาน ที่เป็นผู้ส่งอาคารเข้าประกวดเท่านั้น ทั้งนี้หากผู้ที่ส่งอาคารเข้าประกวดมิใช่เจ้าของอาคาร ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคาร

5. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินผลต้องเป็นข้อมูลจริงของทั้งอาคาร โดยอาคารจะต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล

6. นิติบุคคล หรือ หน่วยงาน สามารถส่งเข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 1 ประเภทอาคาร โดยอาคารที่ส่งเข้าร่วมโครงการต้องมีเลขมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นของการไฟฟ้านครหลวง

7. อาคารที่เคยได้รับตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน ในระดับที่ 1 และ อาคารที่เคยได้รับตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น และ ดีเด่นพิเศษ ในระดับที่ 2 มาแล้ว สามารถเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ได้ ยกเว้น อาคารที่เคยได้เงินรางวัลและได้รับตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน ดีเลิศ ไม่สามารถเข้าร่วมได้

8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติของอาคาร

ประเภทอาคารโรงพยาบาล

นิยาม โรงพยาบาล หมายถึง อาคารหลังเดียว หรือ หลายอาคาร ที่มีพื้นที่ใช้สอยเพื่อการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย รวมถึงกิจกรรมสนับสนุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งอาคาร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ)
• มีจำนวนเตียงผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 150 เตียง


ประเภทอาคารโรงแรม

นิยาม โรงแรม หมายถึง สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน (อ้างอิงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 มาตรา 4) ทั้งนี้ไม่รวมถึง
1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งดำเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเพื่อการกุศลหรือการศึกษาทั้งนี้โดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น
3) สถานที่พักอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
4) โรงแรมเพื่อการพักผ่อน (รีสอร์ต) หมายถึง โรงแรมที่มักตั้งอยู่ต่างจังหวัด ในภูมิประเทศที่ดี ห้องพักมักจะแยกเป็นส่วนๆ เป็นบ้านหรือหลังคาเรือนแยกต่างหากในโรงแรมจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การปั่นจักรยาน ขี่ม้า เดินป่า สปา เนื่องจากจุดประสงค์ของแขกที่เข้าพักคือการพักผ่อนเป็นหลัก ระยะเวลาเข้าพักจึงมีระยะเวลาในช่วง 5-7 วัน การบริการจะเป็นแบบสบายๆ เป็นกันเอง (อ้างอิงวิกิพีเดีย)
• เป็นโรงแรมที่จดทะเบียนขอจัดตั้งตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547
• มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 13,000 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) และต้องมีพื้นที่ที่เป็นห้องพักไม่น้อยกว่า 50% ของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด
• เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป (ตามมาตรฐานของสมาคมโรงแรมไทย)และไม่รวมถึงโรงแรมประเภทโรงแรมเพื่อการพักผ่อน (รีสอร์ต)
• ต้องมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 100,000 kWh/เดือน


ประเภทอาคารสำนักงาน

นิยาม สำนักงาน หมายถึง อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป (อ้างอิงสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง)
• อาคารสำนักงานที่เข้าร่วมโครงการต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ)
• เป็นอาคารที่มีพฤติกรรมเป็นสำนักงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ใช้สอยอาคารที่ส่งประกวด (หมายถึง อาคารเดียวหรือหลายอาคารก็ได้ โดยต้องระบุการใช้พลังงานไฟฟ้าของส่วนอาคารสำนักงานที่ส่งประกวดจากข้อมูลที่เชื่อถือได้)
• ต้องมีค่าไฟฟ้ารวมกันไม่น้อยกว่า 12 ล้านบาท/ปี


ประเภทอาคาร ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า

นิยาม ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า หมายถึง แหล่งรวมสินค้าเพื่อจำหน่าย มีร้านขายสินค้านานาชนิด มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้มาซื้อสินค้า เช่น ที่จอดรถ ร้านอาหาร (ไม่รวมถึง Community Mall, Hypermarket)
• ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องส่งอาคารเข้าประกวดทั้งอาคาร ทั้งพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ผู้เช่า
• ต้องมีค่าไฟฟ้ารวมกันไม่น้อยกว่า 12 ล้านบาท/ปี


อาคารประเภทมหาวิทยาลัย

นิยาม มหาวิทยาลัย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งดำเนินการวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
• มหาวิทยาลัยที่สมัครเข้าร่วม ต้องส่งอาคารหรือพื้นที่ตัวแทนเพื่อเข้าประกวด อย่างน้อย 3 ประเภท จาก 4 ประเภท ได้แก่

1) ห้องเรียน
2) สำนักงาน
3) ศูนย์คอมพิวเตอร์
4) ห้องสมุด

• อาคารที่เข้าร่วมประกวด อาจเป็นอาคารเดียว หรือหลายอาคารก็ได้ ในแต่ละอาคารหรือพื้นที่ตัวแทนต้องมีการใช้สอยพื้นที่เพื่อกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
• พื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร หรือพื้นที่ตัวแทนที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร
• อาคารที่เข้าร่วมประกวด ต้องอยู่ภายใต้บ้านเลขที่เดียวกัน
• ต้องสามารถระบุการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารหรือพื้นที่อาคาร ที่เข้าร่วมโครงการ โดยข้อมูลนั้นต้องเชื่อถือได้

อาคารประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต

ไฮเปอร์มาร์เก็ต ต้องมีพื้นที่ที่ใช้เพื่อการค้าปลีก ค้าส่ง รวมถึงส่วนกิจกรรมสนับสนุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งอาคาร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ)
• ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องเป็นเจ้าของอาคารหรือเป็นผู้ที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคาร และต้องมีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งอาคาร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ)
• อาคารจะต้องกรอกใบสมัครขั้นต้นและลงนามโดยหัวหน้างานหรือผู้จัดการ และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วอาคารต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมและลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
• ข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินผลต้องเป็นข้อมูลของทั้งอาคาร

หมายเหตุ Hypermarket is a very large commercial establishment that is combination of a department store and a supermarket such as Big C, Tesco Lotus, Jusco, Makro, Max Value etc.