พัฒนาให้เจ้าของอาคาร ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และสามารถนำแนวทางไปใช้ในการจัดการพลังงานในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยกำหนดจำนวนอาคารที่ผ่านการคัดเลือกอย่างน้อย ๒ อาคาร และลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง ๑๖๐ MWh/ปี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง ๘๘ ตัน/ปี ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ