ในการจัดประกวดอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. หรือ MEA Energy Saving Building ได้แบ่งระดับการพิจารณามอบตราสัญลักษณ์ให้อาคารที่เข้าร่วมโครงการในระหว่าง 5 ปี (2555-2559) เป็น 2 ระดับ คือ ในระดับที่ 1 ตราสัญลักษณ์การอนุรักษ์พลังงาน “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน” และ ในระดับที่ 2 ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น” ซึ่งแต่ละระดับมีเกณฑ์ในการพิจารณาแตกต่างกันไป โดยเมื่ออาคารได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ กฟน. กำหนด จะได้รับตราสัญลักษณ์ของโครงการเพื่อนำไปติดตั้งประจำ ณ อาคาร มีรายละเอียดดังนี้


ระดับที่ 1 ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน”


          มอบให้อาคารเพื่อเชิดชูเกียรติสำหรับอาคารที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาคารจะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ กฟน. กำหนด ซึ่งพิจารณาตัดสินจากเงื่อนไขด้านการใช้พลังงาน (MEA Index) และเงื่อนไขด้านคุณภาพการใช้พลังงาน

เกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย

  • เงื่อนไขด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า

          พิจารณาจากค่า MEA Index ไม่เกินค่าเกณฑ์ตามที่ กฟน. กำหนด โดยประเมินจากข้อมูลการใช้พลังงานของแต่ละอาคารตามประเภทอาคารและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหากราฟการแจกแจงของอาคารประเภทนั้นๆ เทียบกับอาคารอื่นในกลุ่มเดียวกัน
  • เงื่อนไขด้านคุณภาพการใช้พลังงาน

          พิจารณาอาคารที่มีค่า MEA Index ผ่านเกณฑ์ตามที่ กฟน. กำหนด และต้องมีการใช้พลังงานที่มีคุณภาพที่ดีต่อผู้ใช้งานด้วย ได้แก่ มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคารไม่เกินค่ามาตรฐาน มีค่าความส่องสว่างในแต่ละพื้นที่หรือกิจกรรมเพียงพอต่อการใช้งาน มีอุณหภูมิและความชื้นที่อยู่ในสภาวะสบาย โดยโครงการจะตรวจวัดค่าด้านคุณภาพการใช้พลังงาน ณ อาคารจริง เพื่อนำมาประกอบการตัดสิน

  • ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคาร ไม่เกิน 1,000 ppm (อ้างอิง ASHRAE 62)
  • อุณหภูมิและความชื้น (อ้างอิง ASHRAE 55-2010)
  • ค่าความส่องสว่าง (อ้างอิง สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง)

ระดับที่ 2 ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น”


          มอบให้อาคารเพื่อเชิดชูเกียรติสำหรับอาคารที่ดำเนินการปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดผลประหยัดขึ้นจริงในช่วงระยะเวลาที่โครงการกำหนด โดยพิจารณาตัดสินจากผลการปรับปรุง ความน่าสนใจของมาตรการที่ดำเนินการ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรและความตั้งใจของคณะทำงานและฝ่ายบริหาร โดยการประเมินตัดสินจากคะแนนรวมของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ โดยแบ่งการให้ตราสัญลักษณ์ระดับที่ 2 ได้แก่ อาคารระดับดีเด่น อาคารระดับดีเด่นพิเศษ และอาคารระดับดีเลิศ

เกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย

  • ต้องเป็นอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน” ระดับที่ 1 มาแล้วเท่านั้น
  • อาคารต้องดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดผลประหยัดจริงและสามารถตรวจวัดได้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่โครงการกำหนด
  • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการเป็นผู้เข้าประเมิน ณ อาคารจริง เพื่อให้คะแนนและตัดสินผลงานโดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัย ดังนี้
- ผลการปรับปรุง ให้น้ำหนักคะแนน 30%
- ความน่าสนใจของมาตรการที่ดำเนินการ ให้น้ำหนักคะแนน 20%
- การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร ให้น้ำหนักคะแนน 25%
- ความตั้งใจของคณะทำงานและฝ่ายบริหาร ให้น้ำหนักคะแนน 25%