ประเภทและเกณฑ์การตัดสินรางวัล  ระดับที่ 1

 ประเภท ตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน”

 • พิจารณมอบตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ให้สำหรับอาคารที่ผ่านเกณฑ์ MEA Index และเงื่อนไขด้านคุณภาพการใช้พลังงาน ตามที่ กฟน.กำหนด อาคารจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมตราสัญลักษณ์ฯ ระดับที่ 1 ติดตั้งประจำอาคาร

 

ประเภทและเกณฑ์การตัดสินรางวัล  ระดับที่ 2

 ประเภท ตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น”

 • พิจารณามอบตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น” ให้อาคารที่ได้รับการประเมินระดับที่ 2 ในแต่ละประเภทอาคาร  โดยอาคารต้องมีผลงานเด่นชัด และได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณของโครงการ โดยต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มทั้งหมด จึงมีสิทธิ์รับตราสัญลักษณ์ฯ ระดับที่ 2 อาคารจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมตราสัญลักษณ์ฯ ระดับที่ 2 ติดตั้งประจำอาคาร (ไม่มีเงินรางวัล) 

 ประเภทรางวัลส่งเสริม ตราสัญลักษณ์ “อาคารนวัตกรรมพลังงานดีเด่น” BEST OF INNOVATION AWARD

 • พิจารณามอบรางวัลประเภทส่งเสริม ตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารนวัตกรรมพลังงานดีเด่น” ให้กับอาคารที่มีแนวคิด มีนโยบาย และมีการดำเนินการปรับปรุงการใช้พลังงานที่สอดคล้องในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมมาตรการในด้านนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านพลังงานทดแทน ด้านการบริหารจัดการพลังงานในระบบต่างๆ ตลอดจนสามารถพัฒนาให้เหมาะสมกับอาคารตนเอง และสามารถต่อยอดเป็นอาคารต้นแบบสำหรับอาคารทั่วไปได้ในอนาคต โดยอาคารจะได้รับรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมตราสัญลักษณ์ฯ ติดตั้งประจำอาคาร จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500,000 บาท 

 ประเภทรางวัลส่งเสริม ตราสัญลักษณ์ “อาคารพัฒนาปรับปรุงด้านพลังงานดีเด่น” BEST OF IMPROVEMENT AWARD

 • พิจารณามอบรางวัลประเภทส่งเสริม ตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารพัฒนาปรับปรุงด้านพลังงานดีเด่น” ให้กับอาคารที่มีการดำเนินการปรับปรุงการใช้พลังงาน โดยมีผลประหยัดพลังงานรวมของอาคารสูงที่สุด  มุ่งเน้นส่งเสริมมาตรการลงทุนในด้านระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่างและระบบอื่นๆ ที่สามารถดำเนินมาตรการปรับปรุงและคิดผลประหยัดรวมทุกมาตรได้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด โดยอาคารจะได้รับรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมตราสัญลักษณ์ฯ ติดตั้งประจำอาคาร จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500,000 บาท 

 ประเภท ตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” MEA ENERGY SAVING BUILDING AWARD

 • พิจารณามอบตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” ให้กับอาคารที่ได้ตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น”  และมีผลงานชัดเจนโดยมีคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของแต่ละประเภทอาคาร เพื่อเป็นสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. โดยอาคารจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมตราสัญลักษณ์ฯ ระดับที่ 2 ติดตั้งประจำอาคาร และเงินรางวัล โดยมีรางวัลอาคารระดับดีเลิศ จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารวม 4 ล้านบาท ประกอบด้วย 
  • ประเภทอาคารโรงพยาบาล ดีเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000,000 บาท
  • ประเภทอาคารโรงแรม ดีเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000,000 บาท
  • ประเภทอาคารสำนักงาน ดีเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000,000 บาท
  • ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ดีเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000,000 บาท