1. อาคารต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการและนนทบุรี
  2. โรงพยาบาล คือ อาคารเดียวหรือหลายอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยเพื่อการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย รวมถึงกิจกรรมสนับสนุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งอาคาร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) และมีจำนวนเตียงผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 150 เตียง
  3. ไฮเปอร์มาร์เก็ต ต้องมีพื้นที่ที่ใช้เพื่อการค้าปลีก ค้าส่ง รวมถึงส่วนกิจกรรมสนับสนุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งอาคาร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ)
  4. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องเป็นเจ้าของอาคารหรือเป็นผู้ที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคาร และต้องมีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งอาคาร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ)
  5. อาคารจะต้องกรอกใบสมัครขั้นต้นและลงนามโดยหัวหน้าหรือผู้จัดการแผนก และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วอาคารต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมและลงนามรับรองข้อมูลโดยผู้มีอำนาจ
  6. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินผลต้องเป็นข้อมูลของทั้งอาคาร
  7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ 

  • * Hypermarket is a very large commercial establishment that is combination of a department store and a supermarket such as Big C, Tesco Lotus, Jusco, Makro, Max Value ect.
  • ตราสัญลักษณ์ของโครงการเป็นการให้การรับรองเฉพาะอาคารนั้นๆ ที่สมัครและผ่านเกณฑ์ตามที่ กฟน. กำหนด
  • เงินรางวัลจะมอบให้กับนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมประกวด