โครงการปีที่ 3


การจัดประกวดอาคาร MEA Energy Saving Building นับเป็นการดำเนินงานของ “ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร” โดยการไฟฟ้านครหลวง ( กฟน.) ได้จัดการประกวดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ภายใต้ชื่อ MEA Energy Saving Building 2015 สำหรับ กลุ่มอาคารมหาวิทยาลัยและอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่ค่อนข้างมาก
โครงการในปีที่ 3 ได้เริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมแข่งขันในเดือนปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 และดำเนินการประกวดอาคารทั้งในระดับที่ 1 และในระดับที่ 2 ต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม 2558 ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้พิจารณาให้จัดการประกวดในประเภทอาคารมหาวิทยาลัยและอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่ในเขตให้บริการของ กฟน. มีอาคารสมัครเข้าร่วมโครงการปีที่ 3 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย จำนวน 12 แห่ง และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จำนวน 22 แห่ง จำนวนรวมทั้งสิ้น 34 แห่ง

 
นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ
ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ การไฟฟ้านครหลวง

นายสารนิต อังศุสิงห์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม
การไฟฟ้านครหลวง
นายสันติ นำสินวิเชษฐชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง
 
นายวิลาศ เฉลยสัตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง
นายเกชา ธีระโกเมน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศ
นายพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
 
นายวิญญู วานิชศิริโรจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการและกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย
 
ศ.ดร.สุรพงษ์ จิระรัตนานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเลขานุการ
คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาคารมหาวิทยาลัย
อาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
รางวัล กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ.
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไม่มีอาคารได้รับการพิจารณารางวัลในระดับดีเลิศ
รางวัล กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่นพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ และ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค
รางวัล กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(วิทยาเขตสุวรรณภูมิ)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

 

ตราสัญลักษณ์ในโครงการ MEA Energy Saving Building แบ่งเป็น 2 ระดับ


 ตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน”

 ตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น”

 

โครงการปีที่ 3 เริ่มดำเนินการในกลุ่มอาคารเป้าหมาย คือ 

 อาคารประเภทมหาวิทยาลัย

 อาคารประเภทศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า

รายชื่ออาคารปีที่ 3 อาคารประเภทศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า และ มหาวิทยาลัย ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1

อาคารปีที่ 3 ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1
อาคารประเภทศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
2 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
3 ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21
4 ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค
5 ศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์
6 ศูนย์การค้า เดอะสแควร์
7 ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 2 รามคำแหง
8 ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
9 ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 7 บางแค
10 ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 8 บางกะปิ
11 ศูนย์การค้า ริเวอร์ซิตี้
12 ศูนย์การค้า สยามดิสคัฟเวอรี่

13

ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
อาคารประเภทมหาวิทยาลัย
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
15 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
16 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
19 มหาวิทยาลัยสยาม
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
21 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
22 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

 

ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ อาคารต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งกลับมาให้โครงการพิจารณาตามกรอบเวลาที่เปิดรับสมัคร โดยท่านสามารถได้รับข้อมูลโครงการจาก

  เอกสารแนบจดหมายเชิญจากโครงการ
  ขอรับใบสมัครจากเจ้าหน้าที่โครงการในวันงานสัมมนาเปิดโครงการ
  Download รายละเอียดและใบสมัครจากเว็บไซต์โครงการ (www.meaenergysavingbuilding.net)

 ขยายเวลาวันปิดรับสมัคร เฉพาะอาคารมหาวิทยาลัยเท่านั้น

 

กิจกรรม ระยะเวลา
 อาคารสมัครเข้าร่วมประกวด ส.ค. – ก.ย. 57
 คณะทำงานตรวจสอบใบสมัคร และเข้าตรวจวัดและทวนสอบข้อมูล ณ อาคาร ก.ย.-พ.ย. 57
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินมอบตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 ธ.ค. 57
 งานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 ม.ค. 58
 อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วต้องการขอรับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 ต้องจัดทำข้อเสนอการตรวจวัดและพิสูจน์ผลฯ ส่งให้โครงการพิจารณาอนุมัติ ม.ค. – มี.ค. 58
 เมื่อข้อเสนอฯ ได้รับอนุมัติแล้วอาคารจึงดำเนินการปรับปรุง ก.พ. – ส.ค. 58
 คณะทำงานเข้าสังเกตุการณ์การตรวจวัดการใช้พลังงานก่อนและหลังปรับปรุง ณ อาคาร ก.พ. – ต.ค. 58
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเยี่ยมพบประเมินอาคาร ต.ค. – พ.ย. 58
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินมอบตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 และเงินรางวัล พ.ย. 58
 งานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 ม.ค. 59
 หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาโครงการ