กิจกรรม

ระยะเวลา

  • อาคารสมัครเข้าร่วมประกวด

ก.ค. – ส.ค. 56

  • คณะทำงานตรวจสอบใบสมัคร และเข้าตรวจวัดและทวนสอบข้อมูล ณ อาคาร

ก.ย.-พ.ย. 56

  • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินมอบตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1

ธ.ค. 56

  • งานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1

ม.ค. 57

  • อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วต้องการขอรับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 ต้องจัดทำข้อเสนอการตรวจวัดและพิสูจน์ผลฯ ส่งให้โครงการพิจารณาอนุมัติ

ม.ค. – มี.ค. 57

  • เมื่อข้อเสนอฯ ได้รับอนุมัติแล้วอาคารจึงดำเนินการปรับปรุง

ก.พ. – ส.ค. 57

  • คณะทำงานเข้าสังเกตุการณ์การตรวจวัดการใช้พลังงานก่อนและหลังปรับปรุง ณ อาคาร

ม.ค. – ก.ย. 57

  • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเยี่ยมพบประเมินอาคาร

ก.ย. – ต.ค. 57

  • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินมอบตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 และเงินรางวัล

พ.ย. 57

  • งานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2

ม.ค. 58

 หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาโครงการ