การประกวดอาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Saving Building แบ่งระดับในการพิจารณามอบตราสัญลักษณ์ให้อาคารที่เข้าร่วมโครงการระหว่าง 5 ปี (2555-2559) ออกเป็น 2 ระดับ คือ ในระดับที่ 1 ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน” และ ในระดับที่ 2 ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น” ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาแตกต่างกัน โดยเมื่ออาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ กฟน. กำหนด จะได้รับป้ายตราสัญลักษณ์และป้ายประสัมพันธ์ของโครงการ เพื่อนำไปติดตั้งประจำ ณ อาคารที่ส่งเข้าร่วมประกวด โดยมีรายละเอียดของตราสัญลักษณ์ฯ ดังนี้

ระดับที่ 1 ตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน”

เกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย

• เงื่อนไขด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า

พิจารณาจากค่า MEA Index ไม่เกินค่าเกณฑ์ตามที่ กฟน. กำหนด โดยประเมินจากข้อมูลการใช้พลังงานของแต่ละอาคารตามประเภทอาคารและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหากราฟการแจกแจงของอาคารประเภทนั้นๆ เทียบกับอาคารอื่นในกลุ่มเดียวกัน สามารถประเมินข้อมูลเบื้องต้น ได้ที่ http://www.meaenergysavingbuilding.net

• เงื่อนไขด้านคุณภาพการใช้พลังงาน

พิจารณาอาคารที่มีค่า MEA Index ผ่านเกณฑ์ตามที่ กฟน. กำหนด และต้องมีการใช้พลังงานที่มีคุณภาพที่ดีต่อผู้ใช้งานในอาคารนั้นด้วย ได้แก่ มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคารไม่เกินค่ามาตรฐาน มีค่าความส่องสว่างในแต่ละพื้นที่หรือกิจกรรมเพียงพอต่อการใช้งาน มีอุณหภูมิและความชื้นที่อยู่ในสภาวะสบาย โดยโครงการจะตรวจวัดค่าด้านคุณภาพการใช้พลังงาน ณ อาคารจริง เพื่อนำมาประกอบการตัดสิน มีค่ามาตรฐาน ประกอบด้วย
o ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคาร ไม่เกิน 1,000 ppm (อ้างอิง ASHRAE 62)
o อุณหภูมิและความชื้น สำหรับอาคารประเภทต่างๆ
o ค่าความส่องสว่าง (อ้างอิง สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง)

ระดับที่ 2 ตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น”

เกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย

1. เป็นอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน” ระดับที่ 1 มาแล้วเท่านั้น
2. อาคารต้องดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดผลประหยัดชัดเจน สามารถตรวจวัดได้ภายในระยะเวลาที่โครงการกำหนด
3. ได้รับการเข้าเยี่ยมพบ ณ อาคารจริงเพื่อตรวจประเมินตัดสิน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ โดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัยหลักประกอบกันดังนี้

- ผลการประหยัดพลังงาน 30%

- ความน่าสนใจของมาตรการที่ดำเนินการ 20%

- การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร 25%

- ความตั้งใจของคณะทำงานและฝ่ายบริหาร 25%

Page 1 of 3