โครงการปีที่ 1

 
นายสมศักดิ์  ศรีทองวัฒน์ 
ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ การไฟฟ้านครหลวง

นายสารนิต อังศุสิงห์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ตรวจการสายธุรกิจและบริการ

การไฟฟ้านครหลวง

นายวิลาศ เฉลยสัตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง
 นายเกชา ธีระโกเมน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศ และกรรมการสภาวิศวกร
นายพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย

นายวิญญู วานิชศิริโรจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการและกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย
 
ศ.ดร.สุรพงษ์ จิระรัตนานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเลขานุการ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 

อาคารโรงพยาบาล
อาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต
รางวัล กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ.
โรงพยาบาลพญาไท 2
ไม่มีอาคารได้รับการพิจารณารางวัลในระดับดีเลิศ
รางวัล กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่นพิเศษ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3 และ แม็คโคร สาขาสาทร
รางวัล กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น
โรงพยาบาลพญาไท 3 และ โรงพยาบาลนครธน
เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4 และ เทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ

อาคารโรงพยาบาล
อาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต
1. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
2. โรงพยาบาลพญาไท 2
3. โรงพยาบาลพญาไท 3
4. โรงพยาบาลนครธน
5. โรงพยาลนพรัตนราชธานี
6. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
7. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 สาขาได้แก่
1. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาติวานนท์
2. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุขาภิบาล 3
3. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสำโรง 2

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 สาขาได้แก่
1. แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ
2. แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์
3. แม็คโคร สาขาสาทร

บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม จํากัด จำนวน 10 สาขา ได้แก่
1. เทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ
2. เทสโก้ โลตัส สาขาซิตี้ปาร์คบางพลี
3. เทสโก้ โลตัส สาขาซีคอนสแควร์
4. เทสโก้ โลตัส สาขาบางแค
5. เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 2
6. เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4
7. เทสโก้ โลตัส สาขามีนบุรี
8. เทสโก้ โลตัส สาขาเมอร์รี่คิงส์ ปิ่นเกล้า
9. เทสโก้ โลตัส สาขาวังหิน
10. เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3

 

 • โครงการเริ่มดำเนินการปีแรกในปี พ.ศ. 2555-2557 โดยดำเนินการในกลุ่มอาคารเป้าหมาย คือ อาคารประเภทโรงพยาบาลและไฮเปอร์มาร์เก็ต มีอาคารสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 52 แห่ง แบ่งเป็น อาคารประเภทโรงพยาบาล จำนวน 12 แห่ง อาคารประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 รายใหญ่ 40 แห่ง ได้แก่ เทสโก้ โลตัส จำนวน 28 แห่ง สยามแม็คโคร จำนวน 7 แห่ง และบิ๊กซี ซูปเปอร์เซนเตอร์ จำนวน 5 แห่ง หลังจากนั้นได้มีการเข้าตรวจวัดคุณภาพการใช้พลังงาน ณ อาคารตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด รวมทั้งทำการคำนวณ MEA Index ของทุกอาคารที่เข้าร่วมโครงการ ปรากฏว่ามีอาคารที่ผ่านเกณฑ์และได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 จำนวน 23 แห่ง ได้แก่ อาคารประเภทโรงพยาบาล จำนวน 7 แห่ง และ อาคารประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 16 แห่ง

เกณฑ์การตัดสินประกอบด้วย 2 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 เพื่อมอบตราสัญลักษณ์ "กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน"

ในรอบนี้ทุกอาคารที่ผ่านเกณฑ์ที่ กฟน. กำหนดจะได้รับตราสัญลักษณ์ ซึ่งพิจารณาจาก 2 เงื่อนไข คือ

ระดับรางวัล

ในปี พ.ศ. 2555 ทางการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้จัดให้มีการประกวดอาคารและมอบตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้กับอาคารขึ้นเป็นครั้งแรก โดยตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

 

 การรับสมัครอาคารเข้าร่วมโครงการ อาคารสามารถกระทำได้ 2 ทางเลือก คือ

  จดหมายเชิญเข้าร่วมโครงการ
  ในงานสัมมนาเปิดโครงการ 

กำหนดวันปิดรับสมัคร  


ไฮเปอร์มาร์เก็ต* (Hypermarket)
เนื่องจากในปี พ.ศ. 2555 เป็นปีแรกของการประกวด ทางการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จึงกำหนดให้เริ่มดำเนินการใน 2 ประเภทอาคาร คือ

 • โรงพยาบาล
 • ไฮเปอร์มาร์เก็ต

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

กิจกรรม วันที่
 • อาคารสมัครเข้ารับตราสัญลักษณ์
ธ.ค.55-ก.พ.56
 • คณะทำงานตรวจสอบใบสมัครและเข้าสำรวจ ณ อาคาร
ก.พ.-เม.ย. 56
 • คณะกรรมการ ตัดสินมอบเครื่องหมายฯ รอบที่ 1 
เม.ย. 56
 • จัดงานมอบเครื่องหมายฯ รอบที่ 1
พ.ค. 56
 • อาคารที่ผ่านเกณฑ์รอบที่ 1 ส่งข้อเสนอและแผนงาน
มิ.ย 56
 • คณะทำงานตรวจข้อเสนอและเข้าตรวจสอบ ณ อาคาร
พ.ค.-ต.ค. 56
 • อาคารดำเนินการปรับปรุง
พ.ค.-ต.ค. 56
 • คณะกรรมการฯ เยี่ยมพบประเมินให้คะแนนอาคาร
 
 • คณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสิน รอบที่ 2 
ธ.ค.56
 • จัดงานมอบเครื่องหมายฯ และเงินรางวัล รอบที่ 2 
ก.พ.57
 หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาของโครงการ