1. เงื่อนไขด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า ต้องมีค่าดัชนีการใช้พลังงาน (MEA Index) ไม่เกินค่าเกณฑ์ของ กฟน.

2. เงื่อนไขด้านคุณภาพการใช้พลังงาน อาคารจะต้องมีคุณภาพการใช้พลังงานอย่างน้อยเป็นไปตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์สำหรับอาคารประเภทนั้นๆ ค่าที่พิจารณา ได้แก่

  • ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคาร ไม่เกิน 1,000 ppm (อ้างอิงจาก ASHREA-62)
  • ค่าความส่องสว่าง (อ้างอิงมาตรฐานของสมาคมไฟฟ้าส่องสว่างแห่งประเทศไทย)
ประเภทของพื้นที่และกิจกรรม ความสว่าง (lux)
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก  
พื้นที่ทั่วไป 200
พื้นที่ขาย 300 – 500
ห้องอาหารทั่วไปภายในอาคาร 200
ห้องน้ำ ห้องส้วม 200
โรงพยาบาล  
พื้นที่ผู้ป่วยภายนอก 200
ห้องพักคนไข้ (อ้างอิงมาตรฐาน IESNA) 50
ห้องตรวจคนไข้ทั่วไป 500
ห้องปฐมพยาบาล 300
ห้องน้ำ ห้องสุขา ห้องรับฝากของ 200
  • สภาวะความสบาย คือ อุณหภูมิและความชื้นของอากาศภายในห้องต้องเป็นไปตาม Comfort zone ได้แก่
ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงพยาบาล
  •  บริเวณทั่วไป ควรมีอุณหภูมิที่ 24 oC ความชื้นสัมพัทธ์ 40-55% rh (อ้างอิงจาก ASHRAE) และอุณหภูมิห้องที่ยอมรับได้อยู่ในช่วง 20-25 oC (อ้างอิงจาก the Chartered Institution of Building Service Engineers)

  • ตู้แสดงอาหารแช่เข็ง จะรักษาอุณหภูมิของสินค้าให้อยู่ที่ -18 oC หรือต่ำกว่า (อ้างอิงจาก SMUD)

  • ตู้แสดงเนื้อสด สัตว์ปีกและปลา ปกติจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 2-3 oC (อ้างอิงจาก SMUD)

 

 

  •  บริเวณทั่วไป ปกติควรมีอุณหภูมิอยู่ที่ 24 oC ความชื้นสัมพัทธ์ 50% rh (อ้างอิงจาก Munters; US)

  •  ห้องผ่าตัด ควรมีอุณหภูมิในช่วง 17-27 oC (อ้างอิงจาก ASHRAE) อุณหภูมิที่เหมาะสมขณะใช้งาน คือ 20-22 oC (อ้างอิงจาก WHO)  ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในช่วง 30-60% rh (อ้างอิงจาก WHO, CDC)

  •  ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ควรมีอุณหภูมิในช่วง 21-24 oC ความชื้นสัมพัทธ์ 30-60% rh (อ้างอิงจาก ASHRAE)

  •  ห้องคนไข้ ควรมีอุณหภูมิในช่วง 24±1OC ความชื้นสัมพัทธ์ 30%(W) rh , 50%(S) rh (อ้างอิงจาก ASHRAE)


ระดับที่ 2
เพื่อมอบตราสัญลักษณ์ "กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น"

อาคารที่จะมีสิทธิขอรับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Saving Building ระดับที่ 2 นั้นต้องเป็นอาคารที่เข้าร่วมโครงการและได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 มาแล้วเท่านั้น โดยอาคารจะต้องมีการดำเนินการปรับปรุงการใช้พลังงานและสามารถตรวจวัดผลประหยัดได้ภายในช่วงระยะเวลาของโครงการ นอกจากนี้จะมีการเข้าตรวจประเมิน ณ อาคาร เพื่อให้คะแนนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ ใน 4 ประเด็นต่อไปนี้

อาคารที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในแต่ละประเภทอาคาร อันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัลพร้อมตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเลิศ” และอันดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัลพร้อมตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่นพิเศษ” ส่วนอาคารที่เหลือและผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น”