ปฎิทินการประกวด ระยะเวลา
 อาคารสมัครเข้าร่วมประกวด ส.ค. – ก.ย. 58
 คณะทำงานตรวจสอบใบสมัคร และเข้าตรวจวัดและทวนสอบข้อมูล ณ อาคาร ก.ย.-พ.ย. 58
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินมอบตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 ธ.ค. 58
 งานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 ม.ค. 59
 อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วต้องการขอรับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 ต้องจัดทำข้อเสนอการตรวจวัดและพิสูจน์ผลฯ ส่งให้โครงการพิจารณาอนุมัติ ม.ค. – มี.ค. 59
 เมื่อข้อเสนอฯ ได้รับอนุมัติแล้วอาคารจึงดำเนินการปรับปรุง ก.พ. – ต.ค. 59
 คณะทำงานเข้าสังเกตุการณ์การตรวจวัดการใช้พลังงานก่อนและหลังปรับปรุง ณ อาคาร ก.พ. – ต.ค. 59
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเยี่ยมพบประเมินอาคาร ต.ค. – พ.ย. 59
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินมอบตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 และเงินรางวัล ธ.ค. 59
 งานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 ม.ค. 60
 หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่โครงการกำหนด