นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ
ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ การไฟฟ้านครหลวง

นายสารนิต อังศุสิงห์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม
การไฟฟ้านครหลวง
นายสันติ นำสินวิเชษฐชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง
 
นายวิลาศ เฉลยสัตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง
นายเกชา ธีระโกเมน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศ
นายพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
 
นายวิญญู วานิชศิริโรจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการและกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย
 
ศ.ดร.สุรพงษ์ จิระรัตนานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเลขานุการ
คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี