เพื่อยกย่องเชิดชูอาคารที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นและมีผลประหยัดชัดเจนในระดับสูงให้เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่พึงยึดเป็นแบบอย่างโดยการมอบเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารของ กฟน.

 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เจ้าของอาคารเกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงาน

 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้ซื้อ/ผู้เช่า/เจ้าของอาคาร ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน

 เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการจากอาคารที่ได้รับเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร