ยิ่งทำ ยิ่งได้ ยิ่งสนุก ยิ่งสุขใจ


การจัดกิจกรรมง่ายๆ ที่ทำได้จริงและเห็นผลชัดเจนช่วยกระตุ้นให้บุคลากรขององค์กร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงาน และอาสาเข้ามามีส่วนร่วมช่วยอนุรักษ์พลังงานของอาคารมากขึ้น โดยเริ่มกันเบาเบากับหลากหลายกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานโดนใจ ยิ่งทำกิจกรรม ยิ่งได้รับความรู้  ยิ่งทำกิจกรรม ยิ่งสนุกที่ได้พบปะเพื่อนใหม่ ยิ่งทำกิจกรรม ยิ่งสุขใจที่ได้มีส่วนช่วยโลกของเรา อย่าลืมนะครับ การประหยัดพลังงาน คือการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ไม่ใช้ฟุ่มเฟือย และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพครับ 

 

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

• ประกวดโลโก้และคำขวัญ / คอนเซ็ปต์ประจำอาคาร / มาสคอต / เสื้อทีมอนุรักษ์พลังงาน
• ประกวดหนังสั้น / คลิปวิดีโอ / สปอร์ตวิทยุ และให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย
• จัดตั้งทีมงานอนุรักษ์พลังงาน และจัดกิจกรรม Energy Day หรือ จัดงานวันประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานพร้อมเดินรณรงค์ในอาคาร
• ประกวดนวัตกรรมลดใช้พลังงานประจำหน่วยงาน / โครงงานอนุรักษ์พลังงาน / แฟชั่นฉันรักษ์โลก / ภาพวาด หรือเมนูอาหารลดโลกร้อน
• จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น โปสเตอร์ / แผ่นพับ / ป้ายไวนิล / ปฏิทิน / สติ๊กเกอร์ และภาพพักหน้าจอ
• ดูงาน-เยี่ยมชม อาคารตัวอย่าง
• Training งานระบบ งานซ่อมบำรุง
• อบรมครั้งที่ 1 ตัวอย่างความสำเร็จของอาคารด้านการอนุรักษ์พลังงาน
• อบรมครั้งที่ 2 จิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า (ใช้พอเพียง เพื่อให้มีใช้เพียงพอ)
• อบรมครั้งที่ 3 ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานและการนำเสนอมาตรการ
• อบรมครั้งที่ 4 สรุปผลของทีมงานอนุรักษ์พลังงานและแสดงผลประหยัด
• อบรมครั้งที่ 5 การใช้และเทคนิคการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กรเป็นการให้ความรู้ เพื่อสร้างเครือข่าย ให้ความเข้าใจและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานร่วมกัน เพื่อขยายผลงานอนุรักษ์พลังงานจากอาคารสู่ชุมชน สามารถดำเนินกิจกรรมได้หลายรูปแบบดังนี้
• ประชุมชี้แจงและกำหนดแผนงาน
• รวบรวมข้อมูลโครงการ
• จัดหาและรวบรวมข้อมูลแหล่งผลิตสื่อ
• จัดแถลงข่าวโครงการ หรือผลิตข่าวและบทความ
• ประสานงานกับผู้ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ข่าวและบทความ และเก็บรวบรวมข่าวและบทความที่เผยแพร่
• ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมประเมินและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
• จัดทำนิทรรศการและโสตทัศนูปกรณ์ในการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรม
• การดำเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่ชุมชนภายนอก
• ส่งสปอร์ตวิทยุปลุกจิตสำนึกประหยัดพลังงานให้วิทยุชุมชนในจังหวัด
• อบรมการใช้และเทคนิคการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ชุมชน
• อบรมการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบการลดพลังงานแก่ชุมชน
• จัดทำสื่อ Website, Facebook และ Line group อนุรักษ์พลังงาน