หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

สิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินแผนการอนุรักษ์การใช้พลังงาน คือ การเก็บและบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อให้ทราบถึงลักษณะการใช้พลังงาน ของระบบต่างๆ ว่ามีสภาพการทำงานอย่างไรมีปริมาณการใช้พลังงานเท่าไร มีช่วงเวลาทำงานอย่างไร จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์การใช้พลังงาน เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการใช้งาน และมีจุดใดบ้างที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นจึงกำหนดมาตรการเพื่อนการอนุรักษ์พลังงานต่อไป

แนวคิดของระบบการจัดการอาคาร

คือการรวบรวมการตรวจสอบ และการควบคุมระบบต่างๆ เข้าด้วยกันโดยการนำระบบควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้โดยมีรูปแบบการจัดการการวางแนวทางในการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อได้ข้อมูลของการใช้พลังงาน และประสิทธิภาพของระบบต่าง ๆ แล้วเราสามารถกำหนดแนวทางการอนุรักษ์พลังงานได้ตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้
• การวางแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของรูปร่างอาคาร
• การวางแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของเครื่องปรับอากาศ
• การวางแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
• การวางแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของระบบอื่นๆ เช่น การปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าการแก้ไขค่าตัวประกอบกำลัง เป็นต้น

ประโยชน์ของระบบการจัดการอาคาร

• สามารถทราบถึงสภาพการใช้พลังงานภายในอาคารนั้นๆ
• สามารถศึกษาหาแนวทางในการจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสมได้
• ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 


อ้างอิง : www.dede.go.th/displaycenter/commercial-building.php?sub=2